Скайникс

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Скайникс ЕООД Скайникс ЕООД

На 02.03.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка сизпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1479-C01/02.03.2021 г. „Подобряване на производствения капацитет на Скайникс ЕООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Целта на „Скайникс” ЕООД е чрез настоящия проект да се повиши производственият капацитет и конкурентоспособността на дружеството посредством внедряване на нова хибридна CDN/P2P облачна платформа за глобално разпространение и транспорт на мултимедийно съдържание.

Дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект:
1. Дейност за подобряване на производствения капацитет в „Скайникс“ ЕООД.

Срок на договора: 12 месеца (02.03.2021 – 02.03.2022 г.)

Стойност на договора: 200 000, 00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 140 000, 00 лв.