Скайникс

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

„Скайникс“ ЕООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

Скайникс ЕООД Скайникс ЕООД

Дата: 21.05.2021 г. „Скайникс” ЕООД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване до 31.05.2021 г. с предмет:
„Закупуване на дълготрайни нематериални активи:

  • Софтуерен компонент PPSP медиен енкодер (Инжектор) - 1 бр;
  • Софтуерен компонент PPSP супер клиент (Super Peer) - 1 бр;
  • HTML5 Видео Плеър (HTML 5 Player) - 1 бр;
  • Софтуер за управление на мултимедийната платформа (Облачен Мениджмънт панел) - 1 бр.

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1479-C01 по проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в "Скайникс" ЕООД“. Кандидатите, отговарящи на всички заложени изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на оборудването, ще бъдат класирани на база критерий икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган, ще бъде подписан договор с избрания изпълнител. Изтеглете пълния пакет документи от тук или в Информационната система за управление и набюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg