Скайникс

Общи условия за ползване на услугите на фирма Скайникс ООД

Общи условия за хостинг и поддръжка на уеб сайт

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБ СИСТЕМАТА – SKYNIX.NET
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от "Скайникс" ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уеб сайта Skynix.net и урежда отношенията между "Скайникс" ЕООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 201854945 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Любен Каравелов" 24 вх.В (наричано по-нататък за краткост Доставчик) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта Skynix.net услуги (наричан по-долу за краткост Клиент).

Използването на услугите на Скайникс ЕООД е равносилно на съгласие с настоящите условия. При заявяване на услуга от нашия уеб сайт, потребителите се съгласяват с условията и едва тогава могат да изпратят заявката за услуги.


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. Доставчикът се задължава да предостави на Клиента срещу възнаграждение, платимо в размера, в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор, следното:

  1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Ползвателят има право да публикува и споделя информация с трети лица в Интернет
  2. Предоставяне на достъп до административен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство;
  3. Предоставяне на възможност за използване на електронна поща;
  4. Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план;
Двупосочен месечен обем на трафик: без ограничение на месечния интернет трафик.

99.95% онлайн активност и компетентна денонощна техническа поддръжка на сайта.

Техническа поддръжка на разработения от Доставчика уеб сайт, по заявка на Клиента. (важи само при заявка на услугата "Изработка на уеб сайт")

Безплатна изработка на уеб сайт от страна на Доставчика, по техническо задание на Клиента (важи само при заявка на услугата „Изработка на уеб сайт“).

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 2. Дължимата от Клиента такса за предоставянето на услугата посочена в чл. 1 от настоящия договор от страна на Доставчика е в размер според оповестената тарифа на уеб сайта: www.skynix.net.
Чл. 3. Плащанията се извършват по начин ,определен от Доставчика ( по банков път в откритите и посочени от банкови сметки на същия). За всяко едно плащане, Доставчикът издава документ(фактура-оригинал), отразяващ това обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срока на предплатения абонамет от страна на Клиента, считано от датата на стартиране на сайта.
Чл. 5. Договора се счита за прекратен ако Клиента не предплати месечния си абонамент преди изтичането на последният предплатен абонамент на уеб сайта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 6. Доставчикът не носи отговорност за данните и материалите, публикувани на уеб сайта на Клиента.
Чл. 7. При установяване от Доставчика, че на уеб сайта на Клиента се съдържат данни, материали и други електронни записи, които са в нарушение на законодателството на Република България, Доставчикът има право да изиска от Клиента незабавното прекратяване на достъпа на Интернет потребители до тези материали. Клиентът се задължава незабавно да прекрати този достъп и да съдейства за разрешаването на случая и предотвратяването на следващи подобни случаи. При невъзможност за установяване на контакт с Клиента в рамките на 24 часа, Доставчикът има право временно да прекрати достъпа до уеб сървъра от Интернет, до разрешаване на случая.
Чл. 8. Доставчикът категорично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:
- Порнографски издания
- Хакерски програми или архиви
- Софтуер за спамване
- Лишено от авторско право съдържание
- psyBNC, IRC и подобни проложения
- Онлайн игри
- Background процеси (proxy server, чат сесии)
- Torrent links (Torrent tracker)
- Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
- Системи облужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп
- Съдържание нарушаващо законодателството на Република България и реципирани Европейски правни норми

Чл. 9. Доставчикът се задължава да не разгласява факти, относно съдържанието на този договор, както и каквато и да е информация за дейността на клиента, станала известна на Доставчика във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор освен ако информацията не се изисква от компетентните органи на Р. България.
Чл. 10. Доставчикът не може да разпространява под никаква форма и/или да дава достъп на трети лица до никаква част от съдържанието - файлове, логове, програмен код, скриптове, програмни решения и др. - на уеб сървъра собствен на Клиента, което съдържание не е видимо за всяко трето лице достъпващо информацията на уеб сървъра през Интернет и достъпът до което съдържание е възможен за Доставчика, освен ако информацията не се изисква от компетентните органи на Р. България.
Чл. 11. Доставчикът има право да получи дължимите от Клиента парични суми по настоящия договор, платими по начин и в срокове посочени по-горе.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Чл. 12. Клиентът се задължава да ползва услугата в съответствие с условията на този договор и за целите, на неговата основна дейност, като по никакъв начин не нарушава законите на Република България.
Чл. 12. ал. 1. Клиентът се задължава да не използва Услугата за следното: За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които , противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
- Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; - представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- За публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;
- За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;
- За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
Чл. 12. ал. 2. Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.
Чл. 13. Клиентът поема цялата отговорност в случай, че чрез използването на предоставената му услуга, наруши законите на Република България или засегне други лица.
Чл. 14. Клиентът се задължава да заплаща дължимите от него парични суми по настоящия договор, платими по начин и в срокове посочени по-горе.
Чл. 15. Клиентът се задължава да не разгласява факти относно съдържанието на този договор, както и всякаква друга информация за дейността на Доставчика, станала известна на Клиента във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Настоящият договор се прекратява при всяко от следните условия:
- с изтичане на срока на договора и не платена такса за следващ период;
- по взаимно съгласие;
- автоматично при неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор без предизвестие;

Чл. 17. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 18.
(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Чл. 19. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.