Скайникс

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепа на оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Скайникс ЕООД Скайникс ЕООД

На 20.06.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1224-C01/20.06.2016 г.  "Подобряване на производствения капацитет на Скайникс ЕООД". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България". Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Целта на "Скайникс" ЕООД е чрез настоящия проект да се повиши производственият капацитет и конкурентоспособността на дружеството посредством изграждане на онлайн P2P (peer-to-peer) мултимедийна платформа за поточно видео и видео до поискване. Основните дейности, които ще бъдат изпълнение в рамките на настоящия проект са:

  1. Дейност за подобряване на производствените процеси;
  2. Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;
  3. Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги;
  4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
Срок на договора: 12 месеца (20.06.2016 – 20.06.2017 г.) Стойност на договора: 166 460, 90 лв. Безвъзмездна финансова помощ: 116 522, 63 лв."Скайникс" ЕООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

Дата: 21.11.2016 г.
„Скайникс” ЕООД обявява публична покана до всички заинтересовани лица със срок за кандидатстване до 28.11.2016 г. с предмет: 
„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на онлайн P2P (peer-to-peer) мултимедийна платформа за поточно видео (live straming) и видео до поискване (video on-demand), състояща се от следните компоненти:

  1. Клиентски софтуер „Р2Р” – 1 бр.
  2. Клиентски софтуер Мултимедиен плеър” – 1 бр.
  3. Софтуер за управление на мултимедийната платформа (мениджмънт панел) – 1 бр.
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1224-C01 по проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „Скайникс“ ЕООД“.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.
Изтеглете пълния пакет документи от тук
или в Информационната система за управление и набюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg .